ByR - Byregionsprogrammet

Sogn Næring er operatør for utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (Byregionprogrammet). 

Du kan lese meir om Byregionsprogrammet her

Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (Byregionprogrammet)

Samandrag

Utviklingsprosjektet for Leikanger Luster og Sogndal er ein del av Byregionprogrammet til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Det vart i si tid initiert av Kommunal- og Regionaldepartementet i den førre regjeringa, og vidareført av den sitjande. Programmet er administrert av Distriktssenteret.

 

Hovudfokus i fase 1 var kunnskapsinnhenting om det økonomiske samspelet mellom by og omland, eller i fleirkjerneregionar som Leikanger, Luster og Sogndal, som fell inn under kategorien arbeidsmarknadsregionar.

 

Gjennom fase 1 har prosjektgruppene som består av kommunal og politisk leiing fått eit betre innblikk i kva utfordringar næringslivet står overfor. Samtidig har vi undersøkt korleis kommunane kan bidra og arbeide saman med næringslivet i større grad for å overkomme desse utfordringane. Dette arbeidet er gjort gjennom bedriftsbesøk, nettverkssamlingar, referansegruppesamlingar, utgreiingsarbeid og internt arbeid.

 

På bakgrunn av dette er det skissert tre ulike tema som vi ynskjer å arbeide vidare med i fase 2. Desse punkta representerer som følgje av arbeidet i prosjektet dei fremste flaskehalsane for verdiskaping mellom Leikanger, Luster og Sogndal. Dokumentasjonen bak valet av tema er omhandla i samfunnsanalysen.

 

Konklusjonen er at fase 2 vil omhandle følgjande tema:

1.     Korleis kan kommunane utnytte tilflytningspotensialet og næringspotensialet knytt til nye former for friluftsliv og aktvitetsbasert reiseliv?

2.     Korleis kan kommunane bidra til å sikre eksisterande, og leggje til rette for nye, statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar i kommunane?

3.     Korleis kan vi kople og utnytte kompetansemiljøa i kommunane til innovasjon og nyskaping?

 

Denne prosjektplanen består av tre deler. I første del vert dei grunnleggjande formelle rammene rundt ein søknad til fase 2 presentert. Deretter følg samfunnsanalysa som leier fram til val av tema som ligg til grunn for søknaden til fase 2. Siste del består av ein gjennomføringsplan for fase 2 gjennom heile prosjektperioden. Denne delen skal kun fungere som eit rammeverk, og legg opp til at eigar- og styringsgruppene saman med ny prosjektleiar spesifiserer innhaldet og legg ned milepælar ved estimert prosjektstart hausten 2015.