Næringsvennleg region

Prosjektstart:

2018

Vår rolle:

Bidragsyter

Om prosjektet:

Innovasjon Norge har eit ansvar for å følge opp område under omstilling. Dei har utvikla fleire verktøy, der eit av desse er Næringsvennleg Region (NVR). Eit overordna mål er å utvikle betre offentlege tenester til næringslivet, og med dette bidra til etablering av fleire arbeidsplassar, auka omsetnad og betre lønnsemd i bedriftene.

Det har vore gjennomført ein forstudie for kommunane Balestrand, Leikanger, Lærdal, Sogndal og Vik, der PwC har utarbeida ein sluttrapport. Kommunane har kartlagt moglegheiter for meir samarbeid innan arbeid med næringsutvikling.

Gasta Design