Sogn Næring- kva gjer me?

ettablerar-hjelp

I Sogndal skal det vere lett å starte eiga verksemd. Rammevilkåra for vekst og utvikling ligg godt tilrette. - med mange andre  gründerar samla under same tak på Fosshaugane Campus, tilbyr me eit godt miljø for deg som ynskjer å skape nye arbeidsplassar!

 

FOSSHAUGANE CAMPUS OG NYSKAPANDE FRILUFTSLIV

Pådrivar for å skape synergiar mellom aktørane på Fosshaugane Campus, og stimulere til vidare utvikling.

Katalysator for satsing innan reiseliv og turisme, og bidra til auka lokal verdiskaping.

NETTVERK

Etablere og utvikle nettverk mellom næringsverksemder og offentlege instansar.

 

MARKNADSFØRING

Synleggjere kommunene og regionen som attraktiv lokaliseringsstad for verksemder i privat og offentleg sektor.

 

SOGNDAL SOM REGIONSENTER

Stimulere utvikling av handelsnæringa og nye attraktive næringsareal.

 

Prosjekt og tiltak

Selskapet er involvert i m.a. følgjande prosjekt:

 
 

Ynskjer du å starte eiga verksemd?

Sogn Næring arbeider for vekst og næringsutvikling i Leikanger- og Sogndal kommune.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Inntil 5 timar gratis rådgjeving og hjelp til utvikling av verksemd og forretningsidé
  • Avklare formaliteter som skiping av verksemd, driftsform og registrering
  • Finansiell stønad (kommunalt næringsfond)
  • Hjelpe til med å finne fram til andre finansieringskjelder
  • Etablerarkurs
  • Redusert husleige på gründerkontoret i gründersenteret FUS

Avtal eit møte.

Sjå også:
Nyttige malar ved etablering

 
 

Retningslinjer for det kommunale næringsfondet  i Sogndal- og Leikanger kommune

Sogn Næring AS forvaltar det kommunale næringsfondet for Sogndal kommune og Leikanger kommune. Fondet kan primært nyttast til næringsutvikling, nyetablering og bedriftsutvikling, og kan søtte både bedriftsretta tiltak og tilretteleggande tiltak og prosjekt.

1. Føremål, støttetypar og kapitalgrenser

1.1. Føremål

Målet med det kommunale næringsfondet er å styrke Leikanger og Sogndal kommune sitt lokale næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i dei føresetnadene som kommunen har.

Næringsfondet skal fremje næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringar og vidareutvikling av eksisterande verksemder.

1.2. Støttetypar og kapitalgrensar

Det kommunale næringsfondet skal i første omgang leggje til rette for og gi støtte til nyetableringar og til dei minste verksemdene. Fondet kan også nyttast til foranalysar og forprosjekt for utvikling av nye forretningsområde og lokalmarknadsbaserte prosjekt i større verksemder.

Fondet dekkjer i hovudsak tre typar tilskot:

·      Investeringstilskot

·      Bedriftsutviklingstilskot

·      Tilskot til tiltaksapparat og kunnskapsretta infrastruktur

Følgjande kapitalgrenser er sette for å leggje til rette for ei arbeidsdeling mellom kommunalt næringsapparat og Innovasjon Norge:

Investeringstilskot til investering i bygg, utstyr og maskiner: Innovasjon Norge yter for tida ikkje tilskot til investeringar. Derfor er det no opp til kommunane om dei vil nytte sine næringsfondsmidlar/kraftfondmidlar til investeringstilskot uavhengig av kapitalgrense.

Bedriftsutviklingstilskot til produktutvikling, marknadsundersøkingar, planlegging, konsulenttenester og opplæring. Gjeldande grense: søknader med samla kapitalbehov (totalkalkyle) inntil kr 200.000 vert finansiert gjennom kommunale næringsfond / kraftfond.

Det er ikkje sett spesielle kapitalgrenser for tilskot til fellestiltak for bedrifter og kompetansehevingstiltak for etablerarar. Det er heller ikkje sett kapitalgrense når det gjeld Innovasjon Norge sitt etablerertilskudd. Dette tilskotet rettar seg mot dei som:

 har ambisjonar om å utvikle ei vekstbedrift

 skal bidra til vesentleg auka verdiskaping og sysselsetting i Norge

 representerer noko vesentleg nytt i den marknaden (nasjonal/internasjonal) dei skal inn i.

Gode søknader om etablerartilskot/stipend som ikkje oppfyller desse krava skal handsamast i kommunen. http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/etablerertilskudd-fase1

Bedriftsfinansieringssaker som ligg over grensene for kapitalbehov skal sendast vidare til IN dersom dei ligg innafor IN sine prioriterte satsingsområde. Parallellfinansiering mellom IN og kommunane skal unngåast, sidan dette gir dobbel sakshandsaming. Innovasjon Norge bør medverke til at kommunane ikkje finansierer søknader som er avslått i IN med bedriftsøkonomisk eller konkurransevridande grunngjeving. Prosjekt som vil få avslag i IN av policygrunnar kan likevel støttast av kommunen etter dialog med IN, eller generelt gjennom avklaring i kommunal verkemiddelpolitikk.

2. Regelverk, vilkår og prioriteringar

2.1. retningslinjer for bruk av næringsfondet

·      Næringsfondet skal nyttast i samsvar med nasjonale og fylkeskommunale føringar, og skal nyttast til tiltak som har som føremål å fremje næringsutviklinga i kommunane.

·      Næringsfondet kan nyttast til miljøsertifisering av verksemder, eksempel på sertifiseringsordningar er Miljøfyrtårn, ISO 4001 og EMAS.

·      Det er ikkje høve til å nytta midlar frå næringsfondet til verksemder som mottek omfattande overføring over offentlege budsjett.

·      Fondsstyret skal årleg utvikle handlingsplan som gjev fondet profil og prioriteringar. Til grunn for handlingsplanen skal det leggjast desse kriteria:

o   ei miljøvennleg utvikling av lokalsamfunnet

o   Rettleiande norm for løyving av tilskot er inntil 50% av kapitaltrongen for prioriterte

o   tiltak, inntil 20 % av kapitaltrongen for andre tiltak.

Prioriterte område:

·      Nyetableringar og utvikling i etablerte verksemder som tilfører produk og/eller tenester som i dag ikkje finst i regionen.

·      kvinner og ungdom.

·      marknadsførings-, utviklings-, og kompetanseoppbyggingstilak

·      tiltak som i kommunale planar eller vedtak er gjeve høg prioritet.

·      nettverksbygging mellom verksemder

2.2. Reglement for fondsstyret

Sogn Næring AS får ansvar for forvaltning av kommunalt næringsfond.

1.     Styret i Sogn Næring AS er fondsstyre og forvaltar kommunalt næringsfond for Leikanger og Sogndal

2.     Fondsstyret kan delegere mynde til styreformann og/eller dagleg leiar.

3.     Fondsstyret eller dei fondsstyret gjev mynde til er underlagt reglane i forvaltningslova og offentlegheitslova.

4.     Fondsstyret skal gjera partar merksame på rett til å påklage vedtak.

5.     Fondsstyret sender årsrapport med oversyn over forvaltninga av fondet innan 20. Januar påfølgjande år.

6.     Innvilga løyving av støtte skal stadfestast av eit løyvingsbrev. Løyvingsbrevet skal innehalde informasjon om godkjent tilskotsgrunnlag, kor lenge løyvinga står ved lag og informasjon om klagerett.

3. Fristar og handsaming av søknader

Styret i Sogn Næring er fondsstyre og fondsstyret handsamar søknadar fortløpande.

Klageinstans er formannskapet i den kommunen verksemda som søkjar har hovudkontor

4. Søknad

Søknad om stønad frå det kommunale næringsfondet skal sendast inn på www.regionalforvaltning.no

5. Rapportering og oppfølging

Stønadsmottakarar skal sende rekneskap som er stadfesta av revisor til Sogn Næring innan 10.januar det påfølgjande året. Dersom stadfesting av revisor ikkje er mogeleg å få på plass innan denne fristen, må stønadsmottakar likevel rapportere om bruk av dei tildelte midlane, samt om når revisorgodkjend rekneskap kan leggjast fram som dokumentasjon.

 

 
 

Om oss i media

 
bg-media.png