Treng du penger til idéen din?

Leikanger og Sogndal kommune nyttar om lag 1,5 millionar til næringsutvikling kvart år. Har du eit godt prosjekt, er kanskje næringsfondet ein god start for deg. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss.

Søknadsfrist i 2019 er 15.10.2019

 
ikon2.png

Det kommunale næringsfondet vert nytta til: 

  • Tiltak som fremjer næringsutviklingsarbeidet i kommunane.

  • Tilrettelegging og støtte til nyetableringer og dei minste bedriftene.

  • Forstudie og forprosjekt, utvikling av nye forretningsområde og lokalbaserte prosjekt i større bedrifter.

Tildelingar frå næringsfondet i 2017

Tildelingar frå næringsfondet i 2018

 

Stønadsvilkår og prioritering

  • Kvinner, ungdom og innvandrarar er ei prioritert målgruppe ved tildeling av midlar frå kommunale næringsfond.

  • Det er eit krav at tilskot frå næringsfondet skal ha ein utløysande effekt og at tiltaket ikkje skal vere sett i gong før søknaden er handsama. Tilskot skal bidra til at prosjekt som elles ikkje ville ha blitt gjennomført vert realisert. Det er ikkje tilstrekkeleg at tilskotet skal oppretthalde eit tilbod.

  • Prosjekt for nyetableringar der støtte er avgjerande for realisering har høg prioritet. Det same gjeld prosjekt som har klart utviklingsarta preg. Desse blir prioritert framfor prosjekt som vedlikehald og utskifting av eksisterande etableringar.

  • Næringsfondet kan ikkje gje stønad til bygg, gjeldssanering og driftstilskot til verksemder. Det er hekker ikkje mogeleg å få støtte frå kommunalt næringsfond dersom det kan medfører konkurransevriding mellom verksemder.

  • Det er ikkje lovleg å gje støtte frå næringsfondet dersom prosjektet også skal få støtte av andre offentlege instansar, såkalla samfinansiering.

  • Stønad frå det kommunale næringsfondet blir gitt i form av tilskot. Næringsfondet har ikkje høve til å gje lån.

Retningslinjer for det kommunale næringsfondet i Leikanger og Sogndal kommune